Īslaicīgas aizturēšanas izolators

kompleksa būvprojekta izstrāde muduļveida saliekamai ēkai un teritoirijas labiekārtošanai,
tajā skaitā GP, AR, BK, ŪK, EL sadaļas