Profesionāli

pakalpojumi

 • Arhitektu un būvinženieru pakalpojumi
 • Kompleksu būvprojektu izstrāde un vadība
 • Būvprojektu izstrāde jaunbūvēm un esošu būvju renovācijai / atjaunošanai, rekonstrukcijai / pārbūvei, restaurācijai, būvju nojaukšanai
 • Inženiertehnisko projektu izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo un iekšējo tīkliem, siltumapgādes, apkures, ventilācijas, dzesēšanas un elektroapgādes sistēmām
 • Ēku energoefektivitātes paaugstināšana, zema energopatēriņa būves
 • Būvju apsekošana un izpēte
 • Vienkāršotas atjaunošanas būvprojekti
 • Apbūves iespēju izpēte un konsultācijas, pirms projekta būvniecības skiču un metu sagatavošana
 • Insolācijas (izsauļojuma) aprēķinu izstrāde
 • Detālplānojuma projektu izstrāde – lietošanas veidu maiņai (transformācijai), zemes gabala sadalīšanai (parcelācijai), infrastruktūras plānošanai, apbūves parametru izmaiņām u.c. nolūkos
 • Mazās arhitektūras formas un detaļas (transformācijai), zemes gabala sadalīšanai (parcelācijai), u.c. nolūkos